Symposium Committees


Advisory Board

 • Prof. Wan-Ki Chow, The Hong Kong Polytechnic U., AOAFST Chairman, Hong Kong (Chair)
 • Prof. Shen-Wen Chien, Central Police University, Taiwan (Vice Chair)
 • Prof. Luke Bisby, Edinburgh University, UK
 • Dr. Greg Baker, Branz Ltd., New Zealand
 • Prof. Bogdan Dlugogorski, Murdoch University, Australia
 • Prof. Yuji Hasemi, Waseda University, Japan
 • Dr. Anthony Hamins, Nation Institute of Standards and Technology, USA
 • Prof. Yaping He, University of West Sydney, Australia
 • Prof. George Hadjisophocleous, Carleton University, Canada
 • Dr. Ichiro Hagiwara, Tokyo University of Science, Japan
 • Prof. Kazunori Harada, Kyoto University, Japan
 • Mr. John Harrington, FM Global, SFPE President 2018, USA
 • Prof. Young-Jin Kwon, Hoseo University, Korea
 • Prof. Nai-An Liu, University of Science and Technology of China, China
 • Dr. Ming-Yuan Lei, Architecture and Building Research Institute, Ministry of the Interior, Taiwan
 • Prof. Ching-Yuan Lin, National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan
 • Prof. Guillermo Rein, Imperial College, UK
 • Prof. Ai Sekizawa, Tokyo University of Science, Japan
 • Prof. Jinhua Sun, University of Science and Technology of China, China
 • Prof. Tzu-Sheng Shen, Central Police University, Taiwan
 • Prof. Takeyoshi Tanaka, Kyoto University, Japan
 • Prof. Jose Torero, University of Maryland, USA
 • Prof. Arnaud Trouve, University of Maryland, USA
 • Prof. Patrick Van Hees, Lund University, IAFSS Chairman, Sweden
 • Prof. Asif Usmani, The Hong Kong Polytechnic U., Hong Kong


Award Committee

 • Prof. Wan-Ki Chow, The Hong Kong Polytechnic U., AOAFST Chairman, Hong Kong (Chair)
 • Prof. Tzu-Sheng Shen, Central Police University, Taiwan (Vice Chair)


Local Organizing Committee

 • Prof. Guan-Yuan Wu, Central Police University, Taiwan (Chair)


Program Committee

 • Prof. Kuang-Chung Tsai, National Kaohsiung University of Science and Technology, Taiwan (Chair)
Track 1 - Fire Physics and Chemistry
 • Prof. Ken Matsuyama, Tokyo University of Science, Japan
 • Dr. Yee-Ping Lee, Nanya Institute of Technology, Taiwan

Track 2 - Fire and Smoke Modeling and Experiment
 • Prof. Kazunori Harada, Kyoto University, Japan
 • Dr. Wen-Sheng Hsu, National Tsing Hua University, Taiwan

Track 3 - Human Behavior in Fire
 • Prof. Sung Chan Kim, Kyungil University, Korea
 • Dr. Pei-Chun Shao, Chang Jung Christian University, Taiwan

Track 4 - Fire Statistics and Risk Assessment
 • Prof. Yuan-Shang Lin, Central Police University, Taiwan

Track 5 - Fire Safety Design and Codes
 • Prof. Charles Fleischmann, University of Canterbury, New Zealand
 • Prof. Ching-Yuan Lin, National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan

Track 6 - Structural Behavior in Fire
 • Prof. Cheng-Chih Chen, National Chiao Tung University, Taiwan

Track 7 - Fire Properties and Testing Methods of Materials
 • Prof. Yoshifumi Ohmiya, Tokyo University of Science, Japan
 • Prof. Chin-Lung Chiang, Hung Kuang University, Taiwan

Track 8 - Industrial Fires
 • Prof. Bogodan Dlugogorski, Murdoch University, Australia
 • Prof. Chan-Cheng Chen, National Kaohsiung University of Science and Technology, Taiwan

Track 9 - Urban, Wildland / Urban Interface and Forest Fires
 • Prof. Nai-An Liu, University of Science and Technology of China, China
 • Dr. Ming-Yuan Lei, Architecture and Building Research Institute, Ministry of the Interior, Taiwan

Track 10 - Fire Detection and Suppression
 • Dr. Chung-Hwei Su, National Kaohsiung University of Science and Technology, Taiwan
 • Dr. Hui-Pei Chang, Chang Jung Christian University, Taiwan

Track 11 - Fire Investigation / Fire Services
 • Dr. Wakatsuki Kaoru, National Research Institute of Fire and Disaster, Japan
 • Dr. Yu-Hsiang Huang, Central Police University, Taiwan

Track 12 - Fire Protection of Cultural Heritages
 • Prof. Yuji Hasemi, Waseda University, Japan
 • Prof. Shen-Wen Chien, Central Police University, Taiwan

Track 13 - Fire Protection of High-Rise Buildings
 • Prof. Long-Hua Hu, University of Science and Technology of China, China
 • Prof. Tzu-Sheng Shen, Central Police University, Taiwan

Track 14 - Tunnel Fires
 • Prof. Jie Ji, University of Science and Technology of China, China
 • Prof. Guan-Yuan Wu, Central Police University, Taiwan

Track 15 - Fire Safety of Green Buildings
 • Prof. Wan-Ki Chow, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong

Local Program Committee members
 • Mr. Tzu-Yan Tseng, National Kaohsiung University of Science and Technology, Taiwan


Publication Committee

 • Dr. San-Ping Ho, Chang Jung Christian University, Taiwan (Chair)
 • Dr. Hui-Pei Chang, Chang Jung Christian University, Taiwan


Finance Committee

 • Dr. Wen-Sheng Hsu, National Tsing Hua University, Taiwan (Chair)

Reviewer List


Program Committee of AOSFST 2018 thanks the following reviewers for their voluntary review assistance to the AOSFST 2018

 • Yuki Akizuki
 • Bogdan Dlugogorski
 • Yusuke Koshiba
 • Adriana Palacios
 • Mohammednoor Altarawneh
 • Hsu-Chiang Kuan
 • Alexander Paletsky
 • Eleonora Anselmi
 • Ritsu Dobashi
 • Kazunori Kuwana
 • Dominique Parisse
 • Vivek Apte
 • Amanda Dodd
 • Chris Lautenberger
 • Won-Hee Park
 • Laurent Audouin
 • Rita Fahy
 • Kaiyuan Li
 • Dennis Pau
 • Vytenis Babrauskas
 • Chuan Gang Fan
 • Ying Zhen Li
 • Hugues Pretrel
 • Greg Baker
 • Carlos Fernandez-Pello
 • Ching-Yuan Lin
 • Chun-Hao Shao
 • David Barber
 • Jason Floyd
 • Chun-Ping Lin
 • Pei-Chun Shao
 • Truchot Benjamin
 • Kevin Frank
 • Yi-Chun Lin
 • Ming-Yuan Shen
 • Subrata Bhattacharjee
 • Zihe Gao
 • Yuan-Shang Lin
 • Congling Shi
 • Romano Borchiellini
 • Ravi Kiran Gollakota
 • Naian Liu
 • Yusuke Shintani
 • Kees Both
 • Ichiro Hagiwara
 • Shang-Hao Liu
 • Andrey Shmakov
 • Karen Boyce
 • Tuula Hakkarainen
 • Sohu-Chien Lu
 • Topi Sikanen
 • Ricky Carvel
 • Anthony Hamins
 • Kevin Lyons
 • Albert Simeoni
 • Ming-Kuen Chang
 • Kazunori Harada
 • Mariano Lazaro
 • Michael Spearpoint
 • Prateep Chatterjee
 • Hiroshi Hayasaka
 • Shyh-Yuan Maa
 • Chung-Hwei Su
 • Changkun Chen
 • Simo Hostikka
 • Samuel L. Manzello
 • Gunhyuk Sung
 • Cheng-Chih Chen
 • Mohamad El Houssami
 • Ken Matsuyama
 • Kazuyuki Suzuki
 • Haixiang Chen
 • Li-Kai Gary Hsiao
 • Bart Merci
 • Keichi Suzuki
 • Longfei Chen
 • Wen-Sheng Hsu
 • Yoshikazu Minegishi
 • Masataro Suzuki
 • Ming-Ho Chen
 • Longhua Hu
 • Takeshi Morita
 • Stefan Svensson
 • Yaohan Chen
 • Xinyan Huang
 • Shuji Moriyama
 • Futoshi Tanaka
 • Xudong Cheng
 • Yu-Hsiang Huang
 • Yuji Nakamura
 • Takeyoshi Tanaka
 • Jen-Hao Chi
 • Shih-Kai Hung
 • Daisaku Nii
 • Fei Tang
 • Shen-Wen Chien
 • Cheol-Hong Hwang
 • Vasily Novozhilov
 • Geoff Thomas
 • Chen-Wei Chiu
 • Jie Ji
 • Svetlana Tretsiakova-Mcnally
 • Jun-Ho Choi
 • Shuji Kakegawa
 • Yulianto Nugroho
 • Arnaud Trouve
 • W.K. Chow
 • Faisal Khan
 • Yoshifumi Ohmiya
 • Jo-Ming Tseng
 • Kee-Chiang Chung
 • Sung Chan Kim
 • Hideo Ohtani
 • Weiwen Tseng
 • Michael Delichatsios
 • Denis Knyazkov
 • Yasushi Oka
 • Vikranth Volli
 • Siaka Dembele
 • Hiroshi Koseki
 • Ezgi Oztekin
 • Colleen Wade
 • Kaoru Wakatsuki
 • Yih-Wen Wang
 • Lizhong Yang
 • Jun Zhang
 • Jian Wang
 • Jennifer Wen
 • Yongzheng Yao
 • Peihong Zhang
 • Jinghong Wang
 • Wenguo Weng
 • Yaning Yen
 • Weifeng Zhao
 • Qingsong Wang
 • Kelvin Wong
 • Akira Yoshida
 • Maohua Zhong
 • Xiaoyun Wang
 • Yibing Xin
 • Woojun You
 • Hao Zhou
 • Xishi Wang
 • Yukio Yamauchi
 • Hong-Zeng Yu
 • Jiping Zhu
 • Yi Wang
 • Dong Yang
 • Suzana Yusup